T Life ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับลดหย่อนภาษี ณ สำนักงาน บมจ. เอ็ม บี เค

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดอย่างต่อเนื่อง จึงได้ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับลดหย่อนภาษีในช่วง TAX Season ปี 2023 พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดว๊าว! ให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ MBK Group สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี ตามที่สรรพากรกำหนด อีกด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักงาน บมจ. เอ็ม บี เค ชั้น 8 MBK Center