Menu

การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อนุมัติภายใน 2 วัน
ไร้กังวล ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ
สามารถคืนเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 

ลูกค้า T LIFE สามารถใช้สิทธิขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ของตัวเองที่ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วได้ โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่กรมธรรม์นั้นๆกำหนดไว้ และสามารถเลือกรูปแบบการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด หรือชำระคืนบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยได้ตลอดเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่

*  ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน

ขั้นตอนการกู้เงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

11

ติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพื่อตรวจสอบยอดเงินตามเงื่อนไขการใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ดังนี้
T LIFE Contact Center : 0-2111-0055
Line : @tlife
22

ศึกษาเงื่อนไข ที่ต้องรู้ก่อนกู้ จากเจ้าหน้าที่ของ T LIFE

– สิทธิการกู้เงินให้สิทธิเฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ (ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงกรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จและกรมธรรม์ขยายเวลา)
– หากกรมธรรม์เลยงวดการชำระมาแล้ว ต้องดำเนินการชำระเบี้ยประกันภัยงวดนั้นๆก่อน
– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขึ้นอยู่กับประเภทกรมธรรม์ของท่าน
– วงเงินที่กู้ได้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน โดยต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
– เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที
– โปรดศึกษาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย/อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ให้ชัดเจน
33

T LIFE ให้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ 3 ช่องทาง

– ติดต่อสำนักงานใหญ่ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี)
– ส่งผ่านพนักงานของบริษัทฯ
– ติดต่อผ่านโทรศัพท์และส่งเอกสารการกู้ผ่านทางไปรษณีย์
44

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้ตามกรมธรรม์

– คำร้องการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต >>ดาวน์โหลด<<
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลสัญชาติต่างด้าว) ของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– กรณีที่ผู้เอาประกันเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ผู้เอาประกันกรอกเอกสารและสามารถดำเนินการพร้อมกับการทำเรื่องกู้ได้เลย แต่ต้องเพิ่มใบคำขอเปลี่ยนแปลง พร้อมหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
– สัญญาเงินกู้
– กรณีผู้เยาว์ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นผู้ปกครองตามคำสั่งศาลกรุณาแนบคำสั่งศาล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องมีชื่อเจ้าของสมุดบัญชีธนาคารตรงกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
55

ผู้เอาประกันสามารถรับเงินเงินกู้ได้แสนสะดวก 2 ช่องทาง

– เช็คสั่งจ่ายในนามผู้เอาประกัน
– โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ระยะเวลาดำเนินการ บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ขั้นตอนในการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

1

ช่องทางการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ค้างชำระ

– ศูนย์บริการลูกค้า โทร.0-2111-0055 เพื่อสอบถามยอดเงินกู้
– ดูรายละเอียดยอดเงินกู้บนใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย/แจ้งผลประโยชน์หนี้สินและดอกเบี้ยค้างชำระ
2

ช่องทางการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

1. ชำระโดยตรงที่ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ติดต่อชำระเบี้ยประกันที่ศูนย์บริการลูกค้า เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี) แผนที่ คลิก
2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ผ่านทาง Internet Banking / Mobile Banking / ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร
3

ช่องทางการแจ้งรายละเอียดการ “ชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์”

โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระมายัง*
– อีเมล์มายังฝ่ายบริการลูกค้า [email protected]
– โทรสารหมายเลข 0-2111-0056
ยกเว้นกรณีที่ชำระ ณ บมจ.ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)
หมายเหตุ : การส่งสำเนาหลักฐานการชำระให้กับ บมจ.ที ไลฟ์ ประกันชีวิต
โปรดระบุ วันที่ชำระ/ชื่อผู้เอาประกันภัย/เลขที่กรมธรรม์ ในสำเนาหลักฐานการชำระ
 

Q&A เรื่องกู้ตามสิทธิกรมธรรม์

  • แบบประกันใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิกู้กรมธรรม์ได้

    A : แบบประกันภัยที่มีมูลค่าเงินสด เช่น แบบประกันภัยประเภทสามัญ ได้แก่ แบบประกันสะสมทรัพย์ แบบประกันบำนาญ เป็นต้น

  • ทำไมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของฉัน ถึงสูงหรือต่ำกว่าของบุคคลอื่น

    A : มูลค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโดยคิดคำนวณตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด จากมูลค่าเงินกู้ตามกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น และมูลค่าเงินกู้ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิกู้เงินกับบริษัทฯ

  • ถ้ากรมธรรม์ครบกำหนดก่อน แต่ยังชำระหนี้เงินกู้ไม่หมด ต้องทำอย่างไร

    A : กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา หนี้สินคงค้างจะถูกหักออกจากเงินครบสัญญาก่อนจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันภัย