Menu

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซด์”) โดยมีข้อความตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “คุกกี้” ที่บริษัทใช้ หมายถึง คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ความหมายของ “คุกกี้”

ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “คุกกี้” ที่บริษัทใช้ หมายถึง คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์ (Browser) จัดเก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เข้าเว็บไซต์ การทำงานของคุกกี้ ทำให้บริษัทเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้ใช้งานโดยระบบอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” การใช้งาน และการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้งานเอาไว้ รวมทั้งการตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) หมายเลขไอพี (IP Address)
(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของตัวเอง ไม่ให้รับคุกกี้บางประเภท หรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อใดก็ได้

สาเหตุที่บริษัทใช้คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

(1) เพื่อให้บริษัททราบได้ว่า ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น คุกกี้บางตัวจะจดจำ การเลือกภาษา หรือการตั้งค่าของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งค่าซ้ำเมื่อกลับเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง
(2) เพื่อช่วยให้บริษัทนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานได้ เช่น วิดีโอในเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่ผู้ใช้งานอีกครั้ง
(3) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ รวมทั้งการตรวจสอบในกรณีที่เกิดปัญหา การใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทยังอาจใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัท อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ประเภทของคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ของบริษัทและคุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้ของบริษัท คือ คุกกี้ที่ออกโดยโดเมนของเว็บไซต์ tlife.co.th ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อระบุการตั้งค่าภาษา และตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือกหรือเพื่อช่วยในการแสดงผลเพื่อการใช้งานพื้นฐานของเว็บไซต์

คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือ คุกกี้ที่ออก และบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือผู้ให้บริการต่างๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งแบบฟอร์มการสมัครงาน หรืออนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และบริษัทแนะนําว่าผู้ใช้งานควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

คุกกี้แบบช่วงเวลา

คุกกี้แบบช่วงเวลา คือ คุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ในการจดจำผู้ใช้งานระหว่างเข้ามาชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุลง เมื่อผู้ใช้งาน ปิดเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร

คุกกี้ถาวร คือ คุกกี้ที่ใช้เพื่อจดจำความชอบของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ และจะยังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว และหรือเปิดเครื่องใหม่ก็ตาม บริษัทใช้คุกกี้เหล่านี้ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อสร้างรูปแบบการเข้าชม เพื่อที่ว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงฟังก์ชั่นของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานและผู้อื่นที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถนำผู้ใช้งานไปยังโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ และสามารถวัดประสิทธิผลของฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ และโฆษณาของบริษัทได้ด้วย

การนำคุกกี้ไปใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา

คุกกี้ และเทคโนโลยีในการโฆษณา เช่น เว็บบีคอน พิกเซลส์ และแท็กของเครือข่ายโฆษณาแบบไม่ระบุตัวตน ช่วยให้บริษัทนำเสนอโฆษณาที่ผู้ใช้งานน่าจะสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยให้บริษัท เก็บข้อมูลโดยรวมเพื่อตรวจสอบ การศึกษาวิจัย และการจัดทำรายงานด้านประสิทธิภาพสำหรับบริษัทโฆษณา พิกเซลส์ทำให้บริษัทเข้าใจและสามารถปรับปรุงการนำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้งาน และทำให้บริษัททราบว่าผู้ใช้งานได้รับชมโฆษณาใดไปแล้ว และเนื่องจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานอาจจะทำการดึงโฆษณาและเว็บบีคอนได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายโฆษณา เครือข่ายเหล่านี้จึงสามารถดู แก้ไข หรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองได้เสมือนกับว่าผู้ใช้งาน เป็นผู้ขอเรียกเว็บเพจจากเว็บไซต์ของเครือข่ายนั้นด้วยตัวเอง

แม้ว่าบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ในการสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้งานจากประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทใช้ข้อมูลโดยรวมจากเว็บไซต์เหล่านี้ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และอิงจากความสนใจของผู้ใช้งาน บริษัทจะไม่นำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปให้บริษัทโฆษณา ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณานอกไซต์หรือโฆษณา ที่แจ้งข้อมูลแก่บุคคลภายนอกได้ โดยการตั้งค่าคุกกี้ในเครื่องของผู้ใช้งาน การตั้งค่านี้มิได้ทำให้โฆษณา หายไปจากหน้าที่ผู้ใช้งานเข้าชม แต่โฆษณาที่ผู้ใช้งานได้รับนั้นจะไม่ได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะไม่ถูกจับคู่กับความสนใจของผู้ใช้งานที่คุกกี้จัดเก็บเอาไว้นั่นเอง

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอ หรือลิงก์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย และบริษัท แนะนำให้ผู้ใช้งาน อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ของบุคคลภายนอกด้วย

การปฏิเสธ และลบคุกกี้โดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์บริษัทกำหนดไว้ให้ผู้ใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้ใช้งานได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ ของผู้ใช้งาน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าผู้ใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

Website Cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Mobile Cookies: http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html
Internet Advertising Bureau (IAB): http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
The Digital Advertising Alliance (DAA): https://digitaladvertisingalliance.org/

ช่องทางในการลบคุกกี้โดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari : https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari
Safari for ios : https://support.apple.com/en-us/HT201265
Chrome for android : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
Chrome for ios : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะมีการแจ้งนโยบาย ที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งาน ได้เข้าใจและยอมรับ/รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว