Menu

รางวัลแห่งเกียรติยศ

บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงาน ดีเด่นประจำปี 2549

ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย จากกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2549

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2552

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)