Menu

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ความแข็งแกร่งด้านเงินทุนพร้อมศักยภาพในการบริการ

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ T Life มี บริษัท ทุนธนชาต  จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ซึ่ง TCAP เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธนชาต ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนชั้นนำและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TCAP มีศักยภาพและความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินสูง มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจการเงินชั้นนำหลายบริษัท โดย T Life จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินของกลุ่มธนชาตเข้ามาบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์คัดสรรแบบประกันและบริการอย่างมืออาชีพ ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดต่อไป

2 ทศวรรษที่ลูกค้านับแสนรายไว้วางใจเรา

จากปี 2540 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ลูกค้านับแสนรายทั่วประเทศของเราได้รับความอบอุ่นใจอย่างต่อเนื่องจากทีมงานมืออาชีพที่ให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดมากกว่า จากวันเริ่มต้นกับ ศรีนครประกันชีวิต และพัฒนามาเป็น แมกซ์ประกันชีวิต นครหลวงไทยประกันชีวิต ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ตามลำดับ และมาเป็น ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ในปัจจุบัน

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จะนำประโยชน์สูงสุดสู่ลูกค้า  ซึ่งสามารถมั่นใจได้ในการบริหารงาน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินของ บมจ.ทุนธนชาต หรือ TCAP ที่มีบริษัทในเครือที่เป็นธุรกิจการเงินชั้นนำของไทยอย่าง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตพลัส จำกัด บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอีก 3 บริษัท และ TCAP ยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ttb  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ที ไลฟ์ ประกันชีวิต  คำนึงถึงการสรรหาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ลูกค้าไม่ใช่แค่ในธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น

ดาวน์โหลดประวัติบริษัท

ทีมคณะผู้บริหาร บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • คณะกรรมการบริษัท

  p06

  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

  ประธานกรรมการ

  p07

  นายนพดล เรืองจินดา

  รองประธานกรรมการ

  p01

  พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

  กรรมการอิสระ

  p02

  นายปานฑิต ชนะภัย

  กรรมการอิสระ

  p03

  นายสิทธินาท ดวงรัตน์

  กรรมการอิสระ

  thanawan

  นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า

  กรรมการ

  p08

  นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

  กรรมการ

  p04

  นายสรศักย์ ชยารักษ์

  กรรมการ

  p12

  นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  กรรมการ

  p13

  นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  กรรมการ

  p051

  นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี

  กรรมการ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  p03

  นายสิทธินาท ดวงรัตน์

  ประธานคณะกรรมการ

  p02

  นายปานฑิต ชนะภัย

  กรรมการตรวจสอบ

  p01

  พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

  กรรมการตรวจสอบ

 • คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

  p02

  นายปานฑิต ชนะภัย

  ประธานคณะกรรมการ

  p01

  พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

  กรรมการ

  p03

  นายสิทธินาท ดวงรัตน์

  กรรมการ

  p10

  นางสาวบุศรา ตันติเจริญ

  กรรมการ

  p051

  นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี

  กรรมการ

 • คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  p01

  พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

  ประธานคณะกรรมการ

  p02

  นายปานฑิต ชนะภัย

  กรรมการ

  p03

  นายสิทธินาท ดวงรัตน์

  กรรมการ

  p13

  นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  กรรมการ

  p11

  ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์

  กรรมการ

  p051

  นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี

  กรรมการ

 • คณะกรรมการบริหาร

  p12

  นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  p13

  นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  กรรมการบริหาร

  thanawan

  นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า

  กรรมการบริหาร

  p051

  นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี

  กรรมการบริหาร