Menu

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้ กรณีมรณภาพ กรณีทุพพลภาพ กรณีพักรักษาตัว ท่านสามารถคลิกปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาและการจ่ายเงินสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
**หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-0055 **

1

เตรียมเอกสาร

2

ส่งเอกสาร

3

พิจารณาคำขอ

4

จ่ายสินไหม

 • กรณีมรณกรรม
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีรักษาตัว

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทราบทันที และจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมมายังบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
– กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ (เช่น มรณกรรมเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความชราภาพของผู้เอาประกันภัย)
– กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ (เช่น ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นฆ่าตาย ถูกสัตว์ทำร้ายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ หรือตายโดยยังมิปรากฏสาเหตุ)

 • กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ

  เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีมรณกรรมโดยสาเหตุธรรมชาติ

  1. กรมธรรม์ พร้อมใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย (ถ้ามี)
  2. ใบมรณบัตรตัวจริง หรือสำนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ทุกท่าน (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ปัจจุบัน และนายทะเบียนท้องถิ่นได้จำหน่ายการตายจากทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ทุกคนตามที่อยู่ปัจจุบัน (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. หนังสือบันทึกการเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย (ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน) ตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
  7. รายงานแพทย์ผู้รักษาผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
  8. หนังสือยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย >>ดาวน์โหลด<<

  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้รับผลประโยขน์ ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

 • กรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ

  เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีมรณกรรมโดยสาเหตุผิดธรรมชาติ

  1. กรมธรรม์ พร้อมใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย (ถ้ามี)
  2. ใบมรณบัตรตัวจริง หรือสำนาใบมรณบัตรที่รับรองสำเนาโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ทุกท่าน (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ปัจจุบัน และนายทะเบียนท้องถิ่นได้จำหน่ายการตายจากทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ทุกคนตามที่อยู่ปัจจุบัน (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
  6. หนังสือบันทึกการเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย (ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน) ตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
  7. รายงานแพทย์ผู้รักษาผู้เอาประกันภัยครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
  8. หนังสือใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย >>ดาวน์โหลด<<
  9. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของพนักงานสอบสวน โดยรับรองสำเนาโดยพนักงานในตำแหน่งหน้าที่
  10. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาโดยพนักงานในตำแหน่งหน้าที่
  11. ใบรับรองการเสียชีวิต (กรณีการตรวจพิสูจน์ศพโดยสถาบันนิติเวช)

  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้รับผลประโยชน์ ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

ในระหว่างที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทั้งจากการเจ็บป่วยหรือจากการประสบอุบัติเหตุและให้รวมถึงการสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป โดยมิได้เข้าข้อยกเว้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทจะรับผิดชอบตามข้อตกลงผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
โดยมีผู้เอาประกันจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่มีสภาวะทุพพลภาพเกิดขึ้น และจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมกรณีทุพพลภาพมายังบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภาวะทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัยได้เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบ

1. หนังสือเรียกร้องสิทธิกรณีทุพพลภาพ (สำหรับผู้เอาประกัน) ตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
2. รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
3. กรณีอุบัติเหตุ แนบสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของพนักงานสอบสวน โดยรับรองสำเนาโดยพนักงานในตำแหน่งหน้าที่
4. กรณีสูญเสียอวัยวะให้แนบฟิล์มเอ็กซเรย์หรือผลการตรวจพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น MRI, CT ฯลฯ (ถ้ามี)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ จะมีผลบังคับต่อเมื่อได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อันเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หลังจากทราบข้อมูลว่าผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล
2. ผู้เอาประกันภัย จะต้องบอกกล่าวถึงการเจ็บป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทภายใน 10 วัน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และจะต้องส่งเอกสารการเรียกร้องพร้อมหลักฐานแสดงถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแบบฟอร์มของบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

เอกสารประกอบ

1. หนังสือเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (HB) ตามแบบฟอร์มของบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
2. รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และสำเนาใบหน้างบสรุปรายการค่าใช้จ่าย หนังสือใบยินยอมเปิดเผยประวัติของผู้เอาประกันภัย >>ดาวน์โหลด<<

** หมายเหตุ กรณีมีการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ สามารถใช้สำเนาหนังสือเรียกร้องสิทธิ สำเนารายงานแพทย์ของบริษัทอื่น แทนกันได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2

คำแนะนำ

หลักเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) ในโครงการ Fax Claim ภายใต้ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS) เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งโดยเหตุผลและหลักเกณฑ์ทางการแพทย์แล้ว มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล โดยวิธีปกติทั่วไป ด้วยการสำรองค่าใช้จ่าย แล้วนำเอกสารส่งมายังบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเรียกร้อง

1. ผู้เอาประกันหรือจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล
2. ผู้เอาประกันจะต้องบอกกล่าวถึงความเจ็บป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและส่งเอกสารการเรียกร้องพร้อมหลักฐานแสดงถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามแบบฟอร์มของบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล
3. เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้
– หนังสือเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลพร้อมรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษัท >>ดาวน์โหลด<<
– ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
– ใบสรุปรายการค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ
– เรื่องสินไหมทดแทนพิจารณาจ่ายได้โดยไม่ต้องหาข้อมูล หรือ เอกสารเพิ่มเติม ใช้เวลาประมาณ 15 วัน
– เรื่องสินไหมทดแทนที่มีปัญหาต้องติดตามหลักฐาน / ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หรือ อื่นๆ ใช้เวลาประมาณ 90 วัน