Menu

Common Reporting Standard : CRS

 • เอกสารการรับรองตนเองคืออะไร

  บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือเป็นผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในรัฐคู่สัญญา เอกสารการรับรองตนเอง หรือ CRS Self-Certification Form จึงถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลและเอกสารอ้างอิงจากลูกค้าเพื่อทราบถิ่นที่อยู่ทางภาษี และในบางเหตุการณ์บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแลกเปลี่ยนหรือรายงานแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงออกตามความพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยับยั้งและตรวจพบการหลีกเลี่ยงภาษีตามมาตรฐานสากล ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization of Economic Co-operation and Development: OECD) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Guidance on  Common  Reporting  Standard (CRS) จัดทำโดยกรมสรรพากร

 • ใครมีหน้าที่ต้องกรอกเอกสารการรับรองตนเองฉบับนี้

  ผู้ถือบัญชี โดยท่านสามารถศึกษาคำนิยามเพิ่มเติมของผู้ถือบัญชีได้ในหัวข้อคำนิยาม

 • ท่านจะทราบถิ่นที่อยู่ทางภาษีของท่านได้อย่างไร

  ตามกฎหมายด้านภาษีของแต่ละประเทศได้นิยามถิ่นที่อยู่ทางภาษีไว้และอาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ บุคคลหนึ่งจึงอาจมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีมากกว่า 1 ประเทศได้ โดยท่านสามารถปรึกษาผู้แนะนำด้านภาษีหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำ

 • ท่านต้องกรอกเอกสารการรับรองตนเองฉบับนี้เมื่อไร

  เมื่อผู้ถือบัญชีสมัครทำประกันภัย โดยเอกสารการรับรองตนเองสามารถใช้ได้จนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลในเอกสารการรับรองตนเองไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (เช่น การเปลี่ยนแปลงประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์ ท่านต้องส่งเอกสาร  การรับรองตนเองฉบับใหม่ที่ถูกต้องมายังบริษัทภายใน 30 วันนับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์

 • คำนิยาม

  คำนิยามต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับธุรกิจประกันชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการกรอกเอกสารการรับรองตนเอง กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้แนะนำด้านภาษี ด้านกฎหมาย และ/หรือด้านอื่น ๆ ของท่าน หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กฎกระทรวงออกตามความพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

 • ผู้ถือบัญชี

  หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าที่มีชื่อหรือถูกระบุชื่อเป็นผู้ถือบัญชีทางการเงินที่มีสิทธิเข้าถึงมูลค่าเงินสดหรือ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ตามบัญชีทางการเงินดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินตามบัญชีทางการเงินเมื่อครบกำหนดสัญญาประกันภัยแบบมูลค่าเงินสดหรือแบบจ่ายรายปี แต่หากไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าถึงมูลค่าเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ตามบัญชีทางการเงินดังกล่าวนั้นได้ ให้ผู้ถือบัญชี ได้แก่ บุคคลใด ๆ ที่มีการระบุชื่อในบัญชีทางการเงินว่าเป็นเจ้าของบัญชี และบุคคลใด ๆ ที่มีสิทธิ ในเงินที่จ่ายภายใต้เงื่อนไขของบัญชีทางการเงินดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ผู้ถือบัญชีไม่รวมถึง ตัวแทน ผู้รักษาสินทรัพย์ นอมินี ผู้มีอำนาจในการลงนาม ที่ปรึกษาการลงทุน หรือตัวกลาง เป็นผู้ถือบัญชีทางการเงินเพื่อประโยชน์หรือเพื่อบุคคลอื่น

 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Taxpayer Identification Number: TIN)

  หมายถึง หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี หรือสิ่งที่ใช้แทน ในกรณีที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • บัญชีทางการเงิน

  หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัยมูลค่าเงินสดและกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปีใด ๆ ที่ออกหรือดำรงไว้โดยบริษัทประกันที่กำหนด

 • บริษัทประกันที่กำหนด

  หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์หรือมีภาระที่ต้องชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันที่มีมูลค่าเงินสดหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบรายปี

 • ผู้ที่ต้องถูกรายงาน

  หมายถึง ผู้ถือบัญชีทางการเงินที่ต้องถูกรายงาน แต่ไม่รวมถึง (1) บริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นเป็นปกติในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการจัดตั้งขึ้นแห่งเดียวหรือหลายแห่ง , (2) บริษัทใด ๆ ที่เป็นนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตาม (1) , (3) หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ , (4) องค์การระหว่างประเทศ , (5) ธนาคารกลาง , (6) สถาบันการเงิน

 • บัญชีทางการเงินที่ต้องถูกรายงาน

  หมายถึง บัญชีทางการเงินที่อยู่ภายใต้การดูแล เก็บรักษาของบริษัทประกันที่กำหนด ซึ่งถูกถือโดยผู้ที่ต้องถูกรายงานรายเดียวหรือหลายราย หรือโดยแพสซิฟเอ็นเอฟอี (Passive NFE) ซึ่งมีผู้มีอำนาจควบคุมรายเดียวหรือหลายรายเป็นผู้ที่ต้องถูกรายงาน

 • คู่สัญญาที่จะได้รับรายงาน

 • สถาบันการเงิน

  หมายถึง สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ สถาบันรับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนด

 • ผู้มีอำนาจควบคุม

  หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมเหนือนิติบุคคล , (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้คุ้มครอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จำแนกตามประเภท และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีอำนาจควบคุมสูงสุดเหนือกองทรัสต์ ในกรณีของกองทรัสต์ , (3) บุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าหรือคล้ายกัน

 • สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์

  หมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นการถือสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อผู้อื่น ในกรณีที่จะถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจหลักเป็นการถือสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อผู้อื่น นิติบุคคลนั้นต้องมียอดรวมรายได้ที่มาจากการถือสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อผู้อื่น และการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 ของรายได้รวมของนิติบุคคล ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่สั้นกว่า ดังต่อไปนี้ (1) ระยะเวลาสามปีปฏิทินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม หรือวันสิ้นสุดอื่นใด ในกรณีรอบบัญชีไม่เป็นไปตามปีปฏิทิน ของปีก่อนปีที่มีการพิจารณาการเป็นสถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ , (2) ระยะเวลาที่นิติบุคคลดังกล่าวได้มีการจัดตั้งขึ้น

 • สถาบันรับฝากเงิน

  หมายถึง นิติบุคลใด ๆ ที่รับฝากเงินเป็นปกติธุระ ในลักษณะของธุรกิจธนาคารหรือธุรกิจอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

 • นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน

  หมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ประกอบธุรกิจหลักในการทำธุรกรรมหรือดำเนินการเพื่อหรือแทนลูกค้า ในธุรกรรม ดังต่อไปนี้ (1.1)  การซื้อขายตราสารทางการเงิน (เช็ค ตั๋วเงิน บัตรเงินฝาก ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น) การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและดัชนีประเภทต่าง ๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ หรือการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (1.2)  การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบรายบุคคลและแบบรวมกลุ่ม (1.3)  การลงทุน การบริหารจัดการ การบริหารสินทรัพย์ทางการเงินหรือการบริหารเงิน แทนบุคคลอื่น , (2) รายได้รวมซึ่งเป็นรายได้หลักมาจากการลงทุน การลงทุนใหม่ หรือการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวถูกบริหารจัดการโดยนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นสถาบัน รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากสินทรัพย์ บริษัทประกันภัยที่กำหนด หรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนตาม (1)

  นิติบุคคลที่จะถือเป็นนิติบุคคลตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น ก็ต่อเมื่อรายได้รวมของนิติบุคคลนั้นเกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของนิติบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่สั้นกว่า ดังนี้ (1)  ระยะเวลาสามปีปฏิทินที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปีก่อนปีที่มีการพิจารณาการเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน , (2) ช่วงระยะเวลาที่นิติบุคคลดังกล่าวได้มีการจัดตั้งขึ้น

  นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเพื่อการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นแอ็กทิฟเอ็นเอฟอี (Active NFE)

 • นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

  หมายถึง นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ นิติบุคคลอื่น ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) นิติบุคคลหนึ่งนิติบุคคลใดมีอำนาจควบคุมอีกนิติบุคคลหนึ่ง , (2) นิติบุคคลทั้งสองอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน

  ทั้งนี้ อำนาจควบคุมตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการมีความเป็นเจ้าของ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงและมูลค่าในนิติบุคคล

 • เอ็นเอฟอี (NFE)

  หมายถึง นิติบุคคลที่มิได้เป็นสถาบันการเงิน

 • แอ็กทิฟเอ็นเอฟอี (Active NFE)

  หมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีรายได้จากธุรกรรมทางการเงินเป็นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินได้ทั้งหมดของเอ็นเอฟอี (NFE) ในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลารายงานที่เหมาะสมอื่นใด และสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรือถือไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากธุรกรรมทางการเงินเป็นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถือโดยเอ็นเอฟอี (NFE) ในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าหรือระยะเวลารายงานที่เหมาะสมอื่นใด , (2) หุ้นของเอ็นเอฟอี (NFE) มีการซื้อขายตามปกติในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง หรือหุ้นของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันกับเอ็นเอฟอี (NFE) ดังกล่าว มีการซื้อขายตามปกติในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้ง , (3) เอ็นเอฟอี (NFE) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง หรือนิติบุคคลที่เป็นของหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น , (4) เอ็นเอฟอี (NFE) มีกิจการหลักที่สำคัญ ดังนี้ (4.1) มีการถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในบริษัทย่อยที่ทำการค้าหรือธุรกิจ ที่มิใช่ธุรกิจของสถาบันการเงิน , (4.2) มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริการแก่บริษัทย่อยที่ทำการค้าหรือธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจของสถาบันการเงิน ​ทั้งนี้ เว้นแต่นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการ หรือแสดงตน ในฐานะกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น กองทุนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน กองทุนเพื่อการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ หรือเครื่องมือเพื่อการลงทุนใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทต่างๆ และถือเอาผลประโยชน์ในบริษัทเหล่านั้นในรูปสินทรัพย์จากการลงทุนสำหรับจุดประสงค์เพื่อการลงทุน นิติบุคคลนั้นไม่ถือว่าเป็นแอ็กทิฟเอ็นเอฟอี (Active NFE) , (5) เอ็นเอฟอี (NFE) ที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจและไม่มีประวัติในการดำเนินธุรกิจมาก่อน แต่มีการนำทุนไปลงทุนในสินทรัพย์โดยมีเจตนาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างอื่นนอกจากการเป็นสถาบันการเงิน โดยเอ็นเอฟอี (NFE) ไม่ได้มีคุณสมบัติตามอนุวรรคนี้ภายหลังระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ก่อตั้งเอ็นเอฟอี (NFE) ดังกล่าว , (6) เอ็นเอฟอี (NFE) ที่ไม่เคยเป็นสถาบันการเงินภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และอยู่ในกระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีหรือฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจตนาที่จะดำเนินธุรกิจต่อหรือ เริ่มธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจของสถาบันการเงิน , (7)  เอ็นเอฟอี (NFE) ที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการป้องกันความเสี่ยงกับ หรือเพื่อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยที่กลุ่มของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนั้นต้องดำเนินธุรกิจหลักที่มิใช่ธุรกิจของสถาบันการเงิน และไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการป้องกันความเสี่ยงแก่นิติบุคคลใดซึ่งมิใช่นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน , (8) เอ็นเอฟอี (NFE) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (8.1) ถูกจัดตั้งขึ้นและดำเนินการในดินแดนที่เอ็นเอฟอี (NFE) นั้นมีถิ่นที่อยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการศาสนา การสาธารณกุศล วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา หรือการศึกษา หรือถูกจัดตั้งและดำเนินการในดินแดนที่เอ็นเอฟอี (NFE) นั้นมีถิ่นที่อยู่และเป็นองค์กรทางวิชาชีพ สมาคมธุรกิจ หอการค้า องค์กรแรงงาน องค์กรทางการเกษตรหรือพืชสวน สมาคมเกี่ยวกับ การพลเรือน หรือองค์กรใดที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการของรัฐเท่านั้น (8.2) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ในดินแดนที่เอ็นเอฟอี (NFE) มีถิ่นที่อยู่ (8.3) ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกที่มีผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในเงินได้หรือสินทรัพย์ของเอ็นเอฟอี (NFE) (8.4) มีกฎหมายที่บังคับใช้ของดินแดนที่เอ็นเอฟอี (NFE) มีถิ่นที่อยู่ หรือมีเอกสารจัดตั้งของเอ็นเอฟอี (NFE) ที่ไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ใด ๆ ของเอ็นเอฟอี (NFE) ดังกล่าวให้แก่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลในภาคเอกชนหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล เว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อการสาธารณกุศลของเอ็นเอฟอี (NFE) เอง หรือเพื่อการจ่ายเงินชดเชย ตามความเหมาะสมสำหรับการทำงานให้ หรือเพื่อชำระเงินเป็นค่าทรัพย์สินที่เอ็นเอฟอี (NFE) ได้ซื้อไว้ตามราคาตลาด (8.5)  มีกฎหมายที่บังคับใช้ของดินแดนที่เอ็นเอฟอี (NFE) มีถิ่นที่อยู่ หรือมีเอกสารจัดตั้งของเอ็นเอฟอี (NFE) ที่กำหนดให้เมื่อมีการชำระบัญชีหรือเลิกกิจการของเอ็นเอฟอี (NFE) ดังกล่าว สินทรัพย์ของ เอ็นเอฟอี (NFE) ทั้งหมด ต้องถูกจำหน่ายให้แก่ หน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอื่น หรือ ให้ตกเป็นของรัฐ หรือหน่วยงานปกครองย่อยในดินแดนที่เอ็นเอฟอี (NFE) มีถิ่นที่อยู่

 • แพสซิฟเอ็นเอฟอี (Passive NFE)

  หมายถึง (1) เอ็นเอฟอี (NFE) ซึ่งมิได้เป็นแอ็กทิฟเอ็นเอฟอี (Active NFE) , (2) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนตาม 2. ของนิยามคำว่า “นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน” ที่มิใช่สถาบันการเงินในคู่สัญญาที่เข้าร่วม