Menu

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลในกรมธรรม์สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. Download ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและลงชื่อของผู้เอาประกันภัยในใบคำร้องดังกล่าว
2. ส่งใบคำร้องของเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบมายังบริษัทฯโดยตรง หรือ โทรสาร 0-2111- 0056 หรือ E-mail: [email protected]

เอกสารที่ใช้ประกอบในการแก้ไขรายละเอียดกรมธรรม์ในกรณีต่าง ๆ

 • การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ติดต่อผู้เอาประกันภัย

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ผู้เอาประกันภัย

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. กรมธรรม์ประกันภัย
  3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ผู้รับประโยชน์

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. กรมธรรม์ประกันภัย
  3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • การเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. กรมธรรม์ประกันภัย
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ที่สืบความสัมพันธ์กันได้

 • การออกกรมธรรม์แทนฉบับสูญหาย

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. สำเนาใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  3. เงินค่าออกกรมธรรม์ฉบับละ 200 บาท โดยชำระผ่าน Bill Payment ธนาคาร
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได้แบบรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี และสามารถขอเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกันได้ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนครบรอบปีกรมธรรม์อย่างน้อย 10 วัน

  เอกสารประกอบ

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

  ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ตอนครบปีกรมธรรม์ โดยสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต (ADB), สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB), สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและศัลกรรม (HS), สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตและโรคร้ายแรง

  เอกสารประกอบ

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ
  – สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป >>ดาวน์โหลด<<
  – สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี >>ดาวน์โหลด<<
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้รับประโยชน์ ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย