Menu

ประกันคุ้มครองสินเชื่อกลุ่ม

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีภาระหนี้สินที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ กับสถาบันการเงินนั้นๆ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะเป็นผู้ปลดหรือลดภาระหนี้สินแทนทายาทของผู้เอาประกันภัย เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการถูกยึดทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยมั่นใจได้ว่าภาระหนี้สินจะไม่เป็นภาระ ทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทและครอบครัวของผู้เอาประกันอย่างแน่นอน โดยสถาบันการเงินจะเป็นผู้กรมธรรม์หลัก ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ในจำนวนภาระหนี้สินที่ผู้เอาประกันภัยได้คงค้างอยู่

ประโยชน์ที่สถาบันการเงินจะได้รับ

  • เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  • หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกันก็ยังมั่นใจได้ว่าจะได้เงินในจำนวนที่มีการคงค้างอยู่
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการเงิน