Menu
Home โปรโมชั่น Smart Saving 10/1 สำหรับช่องทาง Electronic Sales

โปรโมชั่น Smart Saving 10/1 สำหรับช่องทาง Electronic Sales

เงื่อนไขโปรโมชั่น ช่องทางการขาย Direct Sales & Electronic Sales
1. ซื้อผลิตภัณฑ์ Smart Saving 10/1, Smart Saving 10/2 และ Smart Saving 10/3 ของ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Direct Sales & Electronic Sales
2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2567
3. ชำระเบี้ยรายปีเท่านั้น ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
4. ชำระเบี้ยด้วยเงินสดสำหรับแบบประกัน Saving 10/1, Smart Saving 10/2 และ Smart Saving 10/3 หรือชำระด้วยบัตรเครดิตสำหรับแบบประกัน Smart Saving 10/2 เบี้ยประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
5. ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นเมื่อผ่านช่วง Free Look Period (สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต) แล้วเท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายใน 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์พ้นระยะเวลา Free Look Period
6. โปรโมชั่นสำหรับการชำระเบี้ยประกันปีแรกเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
*Smart Saving 10/1, 10/2, 10/3 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK Smart Saving 10/1, 10/2, 10/3