Menu
Home โปรโมชั่น Smart Life 10/5

โปรโมชั่น Smart Life 10/5

เงื่อนไขโปรโมชั่น ช่องทางการขาย Electronic Sales และ Direct Sales
1.ซื้อผลิตภัณฑ์ Smart Life 10/5 ของ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางการขาย Electronic Sales และ Direct Sales
2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567
3. ชำระเบี้ยด้วยเงินสดแบบรายปีเท่านั้น ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
4. ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นเมื่อผ่านช่วง Free Look Period (สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต) แล้วเท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณภายใน 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์พ้นระยะเวลา Free Look Period
5. โปรโมชั่นสำหรับการชำระเบี้ยประกันปีแรกเท่านั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด