Menu

SMART LIFE 10/5*

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

มีเงินคืนที่ 150%(1)

ในปีที่สิ้นสุดสัญญา

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

100,000 บาท ตลอด 5ปี
ที่มีการชำระเบี้ยประกัน (2)

คืนเงินสูง

ปีละ 20% (1)
ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 ของกรมธรรม์
และ ปีละ 100% (1)
ตั้งแต่ปีที่ 7 ถึง ปีที่ 9 ของกรมธรรม์

(*)Smart Life 10/5 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK Smart Life 10/5
(1)ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(2)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หากคุณเชี่ยวชาญการบริหารเงิน ต้องการให้เงินทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันนี้เหมาะกับคุณ เพราะ...

 • ผลประโยชน์เงินคืนต่อปี สูง!!! ตั้งแต่ปีแรก และต่อเนื่อง ไปจนครบสัญญา
 • ได้ทั้งบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ได้ทั้งลดหย่อนภาษี

ข้อมูลแบบประกัน

icondetail01

อายุรับประกัน

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
icondetail06

การตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ
icondetail05

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี
icondetail03

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี
icondetail04

จำนวนเงินเอาประกันภัย

เริ่มต้น 30,000 บาท
icondetail02

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต

  • ปีที่ 1-6 ได้รับเงินคืน 0.2 เท่าของทุนประกัน
  • ปีที่ 7-9 ได้รับเงินคืน 1 เท่าของทุนประกัน
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์มรณกรรมให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย

  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 1 เท่ากับ 1.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 2 เท่ากับ 2.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 3 เท่ากับ 3.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 4 เท่ากับ 4.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 5 เท่ากับ 5.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 6 เท่ากับ 5.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 7 เท่ากับ 4.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 8 เท่ากับ 3.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 9 เท่ากับ 2.15 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 10 เท่ากับ 1.45 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์มรณกรรมเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์มรณกรรม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

  บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

 • เงื่อนไขที่สำคัญ

  1. เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  2. ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต

  กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  – กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  – ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

  คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง