Menu

SMART SURE 10/7*

แบ่งจ่ายได้

โดยไม่เสียดอกเบี้ย

รับเงินคืน

ทุกสิ้นปีกรมธรรม์

ลดหย่อนภาษีได้

100,000 บาท ตลอด 7ปี ที่มีการชำระเบี้ยประกัน(1)

สัญญาสุขภาพเพิ่มเติม

ทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

(*)Smart Sure 10/7 เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK Smart Sure 10/7
(1)ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หากคุณอยากเริ่มเก็บเงิน อยากสร้างวินัยทางการเงิน ประกันนี้เหมาะกับคุณ เพราะ...

 • ชำระเบี้ยประกันเพียง 7 ปี รับความคุ้มครองชีวิตสูง 10 ปี
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงปีละ 12,800 บาท
  หรือเดือนละ 1,067 บาท เท่านั้น!?!
 • การันตีเงินคืนรายปี

ข้อมูลแบบประกัน

icondetail01

อายุรับประกัน

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
icondetail06

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนด
icondetail05

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี
icondetail03

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

7 ปี
icondetail04

จำนวนเงินเอาประกันภัย

เริ่มต้น 50,000 บาท
icondetail02

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, รายเดือน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต

  • ปีที่ 1-9 ได้รับเงินคืน 0.05 เท่าของทุนประกัน
  • ปีที่ 10 ได้รับเงินคืน 1.55 เท่าของทุนประกัน
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์มรณกรรมให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย

  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 1 เท่ากับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 2 เท่ากับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 3 เท่ากับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 4 เท่ากับ 1.2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 5 เท่ากับ 1.4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 6 เท่ากับ 1.6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 7 เท่ากับ 1.9 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 8 เท่ากับ 1.9 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 9 เท่ากับ 1.9 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  – จ่ายผลประโยชน์มรณกรรมปีกรมธรรม์ที่ 10 เท่ากับ 1.9 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์มรณกรรมเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์มรณกรรม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

  บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ

 • เงื่อนไขที่สำคัญ

  บริษัทฯ มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ หากอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม เป็นไป ตามเงื่อนไขดังนี้

  อายุ (ปี) จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ไม่เกิน)
  1 เดือน 1 วัน – 40 1,500,000
  41 – 60 1,000,000
  61 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพทุกราย

   

  1. เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  2. ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต

  กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  – กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  – ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

  คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง