Menu

แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (IPA*)

iconproduct20

คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.

ทั้งกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
iconproduct15

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม

หรือถูกทำร้ายร่างกาย
iconproduct26

คุ้มครอง 2 เท่า

กรณีอุบัติเหตุสาธารณะ (1)
iconproduct21

คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

(*) IPA เป็นชื่อทางการตลาด ในกรมธรรม์ระบุชื่อแบบประกัน MBK LIFE IPA
(1) อุบัติเหตุสาธารณะ คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะและเกิดเพลิงไหม้ขี้น หรือลิฟท์สาธารณะ

คุ้มครอง ครอบคลุม อุ่นใจจากอุบัติเหตุ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยทุนประกันสูงสุด 10 ล้านบาท

ข้อมูลแบบประกัน

icondetail01

อายุรับประกัน

5-70 ปี (1)
icondetail06

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนด
icondetail05

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี
icondetail03

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี
icondetail04

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ตามเงื่อนไขของแผนประกันที่เลือก
icondetail02

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

(1) ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก สามารถต่ออายุได้ ถึง 74 ปี และคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • เงื่อนไขการรับประกัน

  1. รับประกันภัยตั้งแต่ อายุ 5-70 ปี (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก สามารถต่ออายุได้ ถึง 74 ปี และคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี)
  2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีการรักษาตัว หรือติดตามการรักษา และไม่มีความพิการใดๆทางร่างกาย
  3. ผู้สมัครต้องมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  4. สามารถซื้อตามแผนสำเร็จรูปประกันอุบัติเหตุ ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  5. จำนวนกรมธรรม์เอาประกันภัย 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ (รวมทุกกรมธรรม์เดิมที่มีผลบังคับ)
  6. รับประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพในขั้นอาชีพ 1-2 เท่านั้น : กลุ่มชั้นอาชีพ 1-2 กลุ่มอาชีพที่ประจำอยู่ในสำนักงาน หรือต้องติดต่อนอกสำนักงานเป็นครั้งคราวที่ไม่มีสภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุง่าย เช่น ข้าราชการที่ประจำสำนักงาน ผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานธนาคาร ทนายความ อัยการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ แพทย์ พยาบาล พ่อบ้าน แม่บ้าน เจ้าของร้านขายยา ผู้แทนขาย ผู้ประสานงาน ช่างภาพ นักวิทยาศาสตร์ นักสถิติ เป็นต้น

  หมายเหตุ

  – การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  – นิยามขั้นอาชีพเป็นไปตามกรมธรรม์แบบ PA มาตรฐาน ที่บริษัทฯได้รับอนุมัติจาก คปภ.
  – รายละเอียดเพิ่มเติม หรืออาชีพที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (IPA)

  ข้อยกเว้นความคุ้มครองของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (IPA) มีทั้งหมด 19 ข้อ (ไม่รวมการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์) เช่น
  ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อการกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกการก่อการร้าย เป็นต้น