Menu

แบบกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (IMRTA)

ประเภทสามัญ ชนิดทุนลดลงด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 8% ต่อปี

สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว

ครอบครัวไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา
ที่ครอบคลุมได้ตามระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

เบี้ยประกันภัยต่ำกว่า

แบบประกันที่มีลักษณะความคุ้มครองใกล้เคียงกัน

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันสามรถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

โดยผลประโยชน์จากแบบประกันชีวิตจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ค้างชำระ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกัน
ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย (ระยะผ่อนชำระ) เพื่อแก้ปัญหาภาระหนี้ค้างชำระและมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
จะยังเป็นของครอบครัวที่คุณรักต่อไป

ข้อมูลแบบประกัน

icondetail01

อายุรับประกัน

20 ปี – 69 ปี (1) (2)
icondetail06

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนด
icondetail05

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1-30 ปี
icondetail03

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว (Single Premium)
icondetail04

จำนวนเงินเอาประกันภัย

เริ่มต้น 500,000 บาท
icondetail02

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

(1)โดยระยะเวลาเอาประกันภัยรวมกับอายุผู้เอาประกันภัยต้องไม่เกิน 70 ปี (อายุคำนวณแบบวันเกิดครั้งหลังสุด (AGE LAST BIRTHDAY))
(2)เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

  บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในขณะนั้น (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือเท่าๆ กันหากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้

 • ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  1. หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. หากผู้เอาประกันภัยยังคงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วันนับถัดจากวันครบกำหนด 180 วันตามข้อ 1. (รวม 360 วันนับจากวันเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที
  3. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้เต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

  การจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย