Menu

การชำระเบี้ยประกัน

 • การเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยประกันภัย โดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ประกอบ

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ไฟล์ดาวน์โหลด
  2. หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคาร ไฟล์ดาวน์โหลด
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • การเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต / วันหมดอายุ

  เอกสารที่ใช้ประกอบ

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ไฟล์ดาวน์โหลด
  2. หนังสือการชำระเบี้ยผ่านบัตรเครดิต ไฟล์ดาวน์โหลด
  3. สำเนาหน้าบัตรเครดิต กรุณาระบุ หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง