MBK Life เสริมเกราะเตรียมพร้อมยุค Digital Transformation

บริษัท MBK Life ประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลากรอยู่เสมอ และเพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแส Digital Transformation ทีมการตลาดของเราได้เชิญคุณมนลมัย วิเชียรวนิชกุล จากทีม Enabler Space ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Digital Transformation มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหามุ่งเน้นไปทาง Digital Marketing ในภาพรวม และเจาะลึกประเด็น Content คุณภาพที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO (Search Engine Optimization) ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่อง การทำ Digital Transformation การเตรียมตัวภายในองค์กร และหลักการพิจารณาเลือกเครื่องมือในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการไม่หยุดพัฒนาตนเอง จะทำให้ทีมงานของเรามีศักยภาพพร้อมรับมือกับภาวะการแข่งขันที่สูง ตลอดจนก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในตลาด Digital ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสาร และบทความดี ๆ จาก MBK LIFE ประกันชีวิตได้ที่ https://www.tlife.co.th/blog

หรือสนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทต่างได้ทางออนไลน์ที่ ซื้อประกันออนไลน์