ที ไลฟ์ ร่วมมอบความสุข โครงการ สร้างคนดี สร้างอาชีพ สู่สังคม

คุณจันทรจรัส บุญคุณ กรรมการผู้จัดการ  บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต มีความยินดีและภูมิใจในการร่วมส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้กระทำผิดทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนซึ่งอยู่ในเรือนจำและสถานพินิจที่ได้พ้นโทษออกมากว่า 300 คน ให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขในสังคมได้อีกครั้ง ด้วยการส่งเสริมช่วยเหลือให้มีอาชีพสุจริต มีการศึกษา และเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

ด้วยการร่วมมอบทุนทรัพย์ช่วยสอนสร้างอาชีพ สนับสนุน มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน  ซึ่งร่วมสนับสนุนโครงการโดย กระทรวงยุติธรรม

  ที ไลฟ์ หวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน  ได้นำอาชีพที่ตัวเองถนัด ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้ปรับทัศคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ที ไลฟ์ ร่วมมอบความสุข โครงการ สร้างคนดี สร้างอาชีพ สู่สังคม