MBK LIFE ร่วมกับ ธนชาต ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 “รวมพลัง อาสาสู้โกง”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ ธนาคารธนชาต เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน   (ประเทศไทย) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อาสาสู้โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังของคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง “อาสาสู้โกง” ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Event Hall 101 ชั่น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)