Menu

ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้า
ผ่านช่องทาง ATM (K-ATM)

1. สอด บัตร ATM หรือ บัตรเครดิต

2. กด รหัสประจำตัว (รหัสผ่าน 4 หลัก)

3. กดปุ่ม “ ชำระเงิน / ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด

4. กดปุ่ม “อื่น ๆ (ระบุรหัส) ”

5. เลือก หักจากบัญชี (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)

6. ใส่รหัส บริษัท 5 หลัก (XXXXX)

 

7. กด “รหัสอ้างอิงที่ 1” ตามด้วย กดปุ่ม “หมายเลข ถูกต้อง”

8. กด “รหัสอ้างอิงที่ 2” (ถ้ามี) ตามด้วย กดปุ่ม “หมายเลขถูกต้อง”

9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตามด้วย กดปุ่ม “จำนวนเงินถูกต้อง”

11. รอรับหลักฐานการชำระเงิน Slip ATM

10. ตรวจสอบและกดปุ่ม “ยืนยันการทำรายการ”