Menu
Home โปรโมชั่น Smart Saving 10/4 สำหรับช่องทาง Direct Sales

โปรโมชั่น Smart Saving 10/4 สำหรับช่องทาง Direct Sales

เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ช่องทางการขาย Direct Sales
1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Smart Saving 10/4 ของ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ผ่านช่องทางการขาย Direct Sales เท่านั้น
2. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567
3. ชำระเบี้ยรายปีเท่านั้น
4. ชำระเบี้ยด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
5. ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นเมื่อผ่านช่วง Free Look Period (สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต) แล้วเท่านั้น
6. โปรโมชั่นสำหรับการชำระเบี้ยประกันปีแรกเท่านั้น
7. เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด